Thong ke

- Tra cứu dùng IPLib của Cục Sở hữu Trí tuệ
- Tra cứu trên cơ sở dữ liệu của WIPO
- Tra cứu thông qua HAIHAN-IP

- Thủ tục lập tờ khai đăng ký sáng chế
- Thủ tục phân nhóm
- Thủ tục tính lệ phí nộp đơn

- Dịch vụ tra cứu sáng chế
- Dịch vụ nộp đơn đăng ký sáng chế
- Dịch vụ gia hạn sáng chế
- Dịch vụ mua bán sáng chế
- Dịch vụ xử lý vi phạm sáng chế
- Dịch vụ nộp đơn sáng chế quốc tế