HƯỚNG DẪN THỦ TỤC SÁNG CHẾ

- Thủ tục lập tờ khai đăng ký sáng chế
- Thủ tục phân nhóm
- Thủ tục tính lệ phí nộp đơn

Thong ke