Phí đăng ký độc quyền sáng chế được tính như thế nào?

  Các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp có nhu cầu đăng kí độc quyền sáng chế nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu sáng chế, chủ sở hữu sáng chế phải nộp phí theo quy định của luật sở hữu trí tuệ khi nộp đơn đăng ký sáng chế.

Người nộp đơn cần nộp những phí sau: Tài liệu dạng giấy, điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn), Lệ phí đăng ký sáng chế, Lệ phí công bố đơn, Lệ phí thẩm định nội dung, Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích, Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích.

Lệ phí nộp đơn (cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ).

   + Tài liệu dạng giấy: 180.000 đồng.

   + Tài liệu điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn): 150.000 đồng.

   + Nếu Bản mô tả sáng chế có trên 5 trang, từ trang thứ sáu trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang 12.000 đồng.

   + Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.

   + Nếu đơn có nhiều hình vẽ, thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ.

Lệ phí thẩm định nội dung (nếu yêu cầu thẩm định nội dung):

   + Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 120.000 đồng/1 điểm độc lập.

   + Lệ phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng/đối tượng.

Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ.

   + Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

  +  Phí/ lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng/ 1 điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ.

  + Phí/ lệ phí đăng bạ, từ điểm thứ hai nộp thêm: 100.000 đồng/ điểm độc lập.                                                          

  + Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích: như lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.

  + Nếu đơn có nhiều hình vẽ, thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ,

  + Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích:

 

Thời hạn

Số tiền (nghìn đồng)

+ Năm thứ 1, Năm thứ 2

300

+ Năm thứ 3, Năm thứ 4

480

+ Năm thứ 5, Năm thứ 6

780

+ Năm thứ 7, Năm thứ 8

1.200

+ Năm thứ 9, Năm thứ 10

1.800

+ Năm thứ 11 - Năm thứ 13

2.520

+ Năm thứ 14 - Năm thứ 16

3.300

+ Năm thứ 17 - Năm thứ 20

4.200

 

Các bài viết liên quan:

Việc tra cứu sáng chế trong quá trình đăng ký sáng chế có bắt buộc không?

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký độc quyền sáng chế được xử lý như thế nào?

Bản mô tả sáng chế gồm những nội dung gì?

Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sáng chế là gì?

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký sáng chế có những nội dung chủ yếu nào?

Mua bán sáng chế

 

Thong ke